EVN / NVR (voorheen het twaalfcijferige UIC kenmerk)

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

EC logo nl.png ERA-logo.png OTIF logo.png UIC-LOGO.png


Opmerking vooraf:

De oorspronkelijk inhoud van sommige delen maakt inmiddels geen deel meer uit van de openbare voorschriften en/of directieven van de Europese Commissie(EC), het Europese Spoorweg Agentschap (ERA) en/of de intergouvernementele organisatie voor spoorwegverkeer (OTIF). Helaas worden steeds meer onderdelen van deze voorschriften en directieven – die in het verleden gewoon openbaar toegankelijk gepubliceerd werden – ondergebracht in EN-normbladen. Deze Norm-bladen worden uitgegeven door de diverse nationale normalisatie instituten. Norm-bladen zijn niet openbaar toegankelijk, omdat hiervoor betaald moet worden. Het zelfde geld voor alle UIC-fiches (UIC-normen)

Inhoud

DEEL „0” — VOERTUIGIDENTIFICATIE

In deze bijlage worden het Europese voertuignummer en de bijbehorende markering beschreven die op zichtbare en permanente wijze op het voertuig moeten worden aangebracht om het te identificeren. Andere permanente nummers of markeringen die tijdens de constructie op of in het chassis of de hoofdonderdelen van het voertuig worden aangebracht, worden in deze bijlage niet beschreven.

Europees voertuignummer en bijbehorende afkortingen

Elk spoorwegvoertuig krijgt een nummer van 12 cijfers het Europees Voertuig Nummer (EVN) meestal aangeduid als Nationaal Voertuig Registernummer (NVR) en in het verleden beter bekent als het UIC-nummer.

Dit is als volgt samengesteld:

12 34 5 678 901-2

12 34 56-78 901-2

12 34 5 678 901-2


Type rollend materieel Type voertuig en aanduiding van interoperabiliteit Land waarin het voertuig is ingeschreven Technische eigenschappen Serienummer Controlecijfer
Tabel DEEL „0”
12 34 5678 901-2 12 34 5678 901-2 12 34 5678 901-2 12 34 5678 901-2 12 34 5678 901-2
Goederenwagens 00 t/m 09
10 t/m 19
20 t/m 29
30 t/m 39
40 t/m 49
80 t/m 89
zie deel 6
01 t/m 99
zie deel 4
0000 t/m 9999
zie deel 9
000 t/m 999
 
0 t/m 9
zie deel 3
Gesleepte reizigersvoertuigen (getrokken materieel) 50 t/m 59
60 t/m 69
70 t/m 79
zie deel 7
0000 t/m 9999
zie deel 10
000 t/m 999
 
Tractiematerieel en eenheden van een vast of vooraf gedefinieerd treinstel 90 t/m 99
zie deel 8
0000000 t/m 8999999
(de betekenis van deze cijfers wordt door de lidstaten en eventueel middels bilaterale of multilaterale overeenkomsten bepaald)
Bijzondere voertuigen 9000 t/m 9999
zie deel 11
000 t/m 999
 

De technische kenmerken en het serienummer (samen zeven cijfers) volstaan om binnen een groep van wagens,getrokken reizigersvoertuigen, tractiematerieel en bijzondere voertuigen een individueel voertuig te identificeren. 
Het nummer wordt aangevuld met lettertekens:
 a.  de afkorting van het land waarin het voertuig is ingeschreven (zie deel 4);
 b.  de afkorting van de exploitant (zie deel 1);
 c.  de afkorting van de technische kenmerken (zie deel 12 voor wagens en deel 13 voor getrokken reizigersvoertuigen). Het Europese voertuignummer wordt gewijzigd wanneer het vanwege technische aanpassingen aan het voertuig niet meer overeenstemt met de interoperabiliteit of de technische kenmerken van het voertuig als vastgesteld in dit aanhangsel. Bij dergelijke aanpassingen kan op grond van de artikelen 20 tot en met 25 van Richtlijn 2008/57/EG een nieuwe vergunning voor indienststelling vereist zijn.

DEEL 1 — AFKORTING VOERTUIGEXPLOITANT

Definitie van de afkorting voertuigexploitant (AVE)

De afkorting voertuigexploitant (AVE) – in Engels Vehicle Keeper Marking (VKM) – is een lettercode van 2 tot 5 letters [1]. De AVE wordt op elk spoorwegvoertuig aangebracht, naast het Europees voertuignummer. De AVE is een weergave van de in het nationale voertuigregister ingeschreven exploitant. De AVE is uniek en geldt in alle landen waarin deze TSI van toepassing is en in alle landen die een overeenkomst aangaan waarin is bepaald dat het in deze TSI beschreven systeem voor voertuignummering en AVE moet worden toegepast. De afkorting voertuigexploitant (AVE) worden gepubliceerd op de website van het Bureau www.era.europa.eu.. Het voertuigexploitant (AVE) register is een levend document dat met enige regelmatig wordt aangepast door het Bureau en wordt hier niet verder uitgewerkt.


AVE-formaat

De AVE geeft de volledige naam of de afkorting van de exploitant van het voertuig weer, indien mogelijk op een herkenbare manier. Alle 26 letters van het Latijnse alfabet mogen worden gebruikt. De AVE wordt in hoofdletters geschreven. Voor letters die geen beginletter zijn van een woord in de naam van de exploitant mogen kleine letters worden gebruikt. Voor de controle van de eenduidigheid gelden de kleine letters als hoofdletters. De letters mogen diakritische tekens bevatten. Bij de controle van de eenduidigheid wordt geen rekening gehouden met de diakritische tekens. zijn gevestigd waar het Latijnse alfabet niet wordt gebruikt, mag na de AVE en een schuine streep („/”) een transliteratie worden gebruikt. Transliteraties worden evenwel bij de gegevensverwerking verwaarloosd.


Bepalingen voor het toewijzen van een AVE

Aan één exploitant kan meer dan één AVE worden toegewezen wanneer:

 • de exploitant officieel een naam in meer dan één taal heeft;
 • de exploitant goede redenen heeft om binnen zijn organisatieonderscheid te maken tussen twee voertuigparken.

Aan een groep ondernemingen kan één enkele AVE worden toegewezen wanneer:

 • zij tot een groep ondernemingen behoren (bv. een holdingstructuur);
 • de voertuigen toebehoren aan een groep ondernemingen die binnen haar structuur één organisatie heeft aangesteld die bevoegd is om namens alle leden van de groep op te treden;
 • zij een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid is met bevoegdheid om namens de groep op te treden, in welk geval deze rechtspersoonlijkheid de exploitant is.


AVE-register en toewijzingsprocedure

Het AVE-register is openbaar en wordt permanent bijgewerkt. Een aanvraag voor een AVE wordt ingediend bij de bevoegde nationale instantie van de exploitant en doorgestuurd naar het Bureau. Een AVE mag pas worden gebruikt na publicatie door het Bureau. Een exploitant licht de bevoegde nationale instantie in wanneer hij de AVE niet langer gebruikt, waarop de bevoegde nationale instantie het Bureau hiervan op de hoogte stelt. De AVE wordt ingetrokken wanneer de exploitant bewezen heeft dat deze op alle betrokken voertuigen veranderd is. De AVE kan binnen tien jaar niet opnieuw worden toegewezen tenzij aan de oorspronkelijke exploitant of, op diens verzoek, aan een andere exploitant. Een AVE kan aan een andere exploitant overgedragen worden indien deze de wettelijke opvolger van de oorspronkelijke exploitant is. Een AVE blijft geldig wanneer de houder ervan zijn naam verandert in een naam die niet op de AVE gelijkt. Wanneer een wijziging van de houder een wijziging van de AVE tot gevolg heeft, moet de nieuwe AVE binnen de drie maanden na de registratie van die wijziging in het nationaal voertuigenregister op de wagens worden aangebracht. Wanneer de op het voertuig aangebrachte AVE en de gegevens in het NVR niet met elkaar overeenstemmen, heeft de NVR-registratie voorrang.


[1] Diakritische tekens zijn accenten zoals in À, Ç, Ö, C, Ž, Å enz. Bijzondere letters als Ø en Æ worden weergegeven met een enkele letter; bij de controle op eenduidigheid wordt de Ø behandeld als een O en Æ als een A.


DEEL 2 — was: het aanbrengen van nummers en aanvullende letters op de voertuigbakken

EN 15877

Dit onderdeel maakt tegenwoordig onderdeel uit van normblad EN 15877, Railtoepassingen - Markeringen op railvoertuigen

 • EN 15877-1:2012, Deel 1: Goederenwagons
 • EN 15877-2:2013, Deel 2: Uitwendige markeringen op rijtuigen, treinstellen, locomotieven en railbouwmachines


Voor het inwerking treden van Norm EN 15877 werden de volgende zaken in deel 2 beschreven:

Teksten die geschrapt werden

Algemene bepalingen inzake het Europees voertuignummer

Het Europees voertuignummer wordt toegekend overeenkomstig de in aanhangsel 6 van Beschikking 2007/756/EG gedefinieerde codes. Het Europees voertuignummer wordt gewijzigd wanneer het vanwege technische aanpassingen aan het voertuig niet meer overeenstemt met de interoperabiliteit of de technische kenmerken van het voertuig als vastgesteld in dit aanhangsel. Bij dergelijke aanpassingen kan op grond van de artikelen 20 tot en met 25 van Richtlijn 2008/57/EG een nieuwe vergunning voor indienststelling vereist zijn.


Algemene voorschriften inzake merktekens aan de buitenkant

De hoofdletters en cijfers van het merkteken moeten minimaal 80 mm groot en van een schreefloos, niet-proportioneel lettertype zijn. Minder grote letters mogen worden gebruikt wanneer de merktekens alleen op langsliggers kunnen worden aangebracht.

Het merkteken mag niet hoger dan 2 m boven de spoorstaafkop worden aangebracht.

De exploitant mag in grotere cijfers dan het Europees voertuignummer een eigen nummer aanbrengen (meestal de cijfers van het serienummer aangevuld met een lettercode) indien dit nuttig is voor de exploitatie. De plaats van dit eigen nummer wordt aan de exploitant overgelaten; er moet echter steeds een duidelijk onderscheid zijn tussen het Europees voertuignummer en het eigen nummer van de exploitant.


Goederenwagens

De merktekens moeten op de volgende wijze op de wagenbakken worden aangebracht:

Het identificatienummer van het voertuig moet tenminste 80 mm hoog zijn en op een hoogte van maximaal 2 m boven spoorstaafniveau worden aangebracht. De plaats van het nummer moet zodanig zijn dat het niet door dekkleden aan het oog kan worden onttrokken. Nadere gegevens kunnen gevonden worden in Aanhangsel 11: Opschriften en tekens op wagens (2018) van the General Contract of Use for Wagons (GCU).

 De merktekens moeten op de volgende wijze op de wagenbakken worden aangebracht:

31 RIV
80 D-RFC  
736 9 553-4
Zcs
32 RIV
80 D-DB   
069 1 235-1
Tanoos
33 RIV
84 NL-ACTS
479 6 100-8
Slpss
43     (In het laatste geval
87 F       — dus zonder AVE —
427 3 361-3 worden de volledige naam en
Laeks het adres op de bak aangebracht)

 of

23 TEN
80 D-RFC  
736 9 553-4
Zcs
31 TEN
80 D-DB   
069 1 235-2
Tanoos
33 TEN
84 NL-ACTS
479 6 100-8
Slpss

 en bij wagenbakken waarop hiervoor niet genoeg plaats is — geld met name voor platte wagens — moet het merkteken als volgt worden aangebracht:

01 87    332 0    644-7
TEN F-SNCF Ks

Wanneer één of meer letters een landelijke betekenis hebben, moeten deze na de internationale letters worden aangebracht en daarvan worden gescheiden met een koppelteken.

Reizigersmaterieel

Het nummer moet op elke zijkant worden aangebracht en wel op de volgende manier:

F-SNCF 61 87 20 – 72 021 – 7
     
B 10 tu
 

De letters van het land waarin het voertuig is ingeschreven alsmede de technische gegevens worden onmiddellijk voor, achter of onder de twaalf cijfers van het voertuignummer aangebracht. Bij rijtuigen met een bestuurderscabine wordt het nummer eveneens in de cabine aangebracht.

Tractievoertuigen, motorwagens en bijzondere voertuigen

Bij tractievoertuigen voor internationaal verkeer moet het twaalfcijferige stamnummer als volgt op beide zijden worden aangebracht:

91 88 0001323-0

Het twaalfcijferige stamnummer moet eveneens in elke stuurcabine van het tractiematerieel worden aangebracht. De exploitant mag in cijfers groter dan het stamnummer een eigen nummer aanbrengen (meestal bestaande uit cijfers van het serienummer aangevuld met een lettercode) indien dit nuttig is voor de desbetreffende activiteiten. De plaats van dit eigen nummer wordt aan de exploitant overgelaten.

Voorbeelden:

SP 42037 ES 64 F4-099 88-1323 473011  
92 51 0042037-9 94 80 0189 999-6 91 88 0001323-0 92 87 473011-0 94 79 2 642 185-5


Voor voertuigen die reeds zijn gebouwd en voor een specifieke dienst worden ingezet op het ogenblik dat de TSI van kracht wordt, kunnen deze voorschriften via bilaterale overeenkomsten worden gewijzigd voor zover verwarring met ander rollend materieel op de betreffende spoorwegnetten is uitgesloten. De ontheffing is geldig voor een door de bevoegde nationale instanties te bepalen periode. De nationale instantie kan voorschrijven dat de alfabetische landencode en de AVE aan het twaalfcijferige voertuignummer moeten worden toegevoegd.DEEL 3 — VOORSCHRIFTEN VOOR HET BEPALEN VAN HET CONTROLECIJFER, HET 12 de CIJFER

Het controlecijfer wordt als volgt bepaald:

 • de cijfers op de even posities van het stamnummer (van links naar rechts tellend) behouden hun waarde;
 • de cijfers op de oneven posities van het stamnummer (van links naar rechts tellend) worden met 2 vermenigvuldigd;
 • de cijfers op de even posities worden opgeteld bij de resultaten van de vermenigvuldigingen op de oneven posities;
 • de eenheden van deze som worden onthouden;
 • het controlecijfer is het verschil tussen 10 en dat cijfer; wanneer de uitkomst nul is, is het controlecijfer ook nul.

Voorbeelden:

1.

Stel het volgende stamnummer 3 3 8 4 4 7 9 6 1 0 0
Vermenigvuldigingsfactor 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
  6 3 16 4 8 7 18 6 2 0 0

Som: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52 De eenheid van deze som is 2. Het controlecijfer is dus 8 en het stamnummer wordt dan registratienummer 33 84 4 796 100 – 8.

2.

Stel het volgende stamnummer 3 1 5 1 3 3 2 0 1 9 8
Vermenigvuldigingsfactor 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
  6 1 10 1 6 3 4 0 2 9 16

Som: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40 De eenheid van deze som is 0. Het controlecijfer is dus 0 en het stamnummer wordt dan registratienummer 31 51 3 320 198 – 0.DEEL 4 — CODES VAN LANDEN WAARIN DE VOERTUIGEN ZIJN INGESCHREVEN, HET 3 de EN 4 de CIJFER EN AFKORTING

Informatie met betrekking tot derde landen wordt uitsluitend ter informatie vermeld.

Landen Lettercode van het land ❶ Cijfercode van het land

Albanië AL 41
Algerije DZ 92
Armenië AM 58
Oostenrijk A 81
Azerbeidzjan AZ 57
Belarus BY 21
België B 88
Bosnië en Herzegovina BIH 44 ❷
Bosnië en Herzegovina BIH 50 ❷
Bulgarije BG 52
China RC 33
Kroatië HR 78
Cuba CU ❶ 40
Cyprus CY  
Tsjechië CZ 54
Denemarken DK 86
Egypte ET 90
Estland EST 26
Finland FIN 10
Frankrijk F 87
Georgië GE 28
Duitsland D 80
Griekenland GR 73
Hongarije H 55
Iran IR 96
Irak IRQ ❶ 99
Ierland IRL 60
Israël IL 95
Italië I 83
Japan J 42
Kazachstan KZ 27
Kirgizië KS 59
Letland LV 25
Libanon RL 98
Litouwen LT 24
Luxemburg L 82
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië MK 65
Malta M  
Moldavië MD ❶ 23
Monaco MC  
Mongolië MGL 31
Montenegro MNE 62
Marokko MA 93
Nederland NL 84
Noord-Korea PRK ❶ 30
Noorwegen N 76
Polen PL 51
Portugal P 94
Roemenië RO 53
Rusland RUS 20
Servië SRB 72
Slowakije SK 56
Slovenië SLO 79
Zuid-Korea ROK 61
Spanje E 71
Zweden S 74
Zwitserland CH 85
Syrië SYR 97
Tadzjikistan TJ 66
Tunesië TN 91
Turkije TR 75
Turkmenistan TM 67
Oekraïne UA 22
Verenigd Koninkrijk GB 70
Oezbekistan UZ 29
Vietnam VN ❶ 32
Gereserveerd 49 ❷
❶ Volgens het in bijlage 4 van de conventie van 1949 beschreven alfabetische lettercodesysteem en artikel 45, lid 4, van de conventie van 1968 inzake het wegverkeer.
❷ Bosnië-Herzegovina gebruikt twee specifieke spoorwegcodes. Cijfercode 49 is gereserveerd.”

Vervallen maatschappij codes (voor de invoering van landcodes)

tabel: Overzicht maatschappij codes voor 2002
Code RIC label officiële naam land code land Bedrijfs naam bijzonderheden
opmerkingen
01
02
03
04
05 ICF Intercontainer & Interfrigo Zwitserland Intercontainer & Interfrigo
06 StL NL Stena Line Holland BV Nederland Stena Line Holland BV
07 IC Intercontainer (zie 05) Zwitserland Intercontainer zie code 05
08 SEALINK SEALINK UK SEALINK
09
10 VR VR-Yhtymä Oy (Valtionrautatiet) FIN Finland VR Group Ltd.
11
12 TF TRANSFESA Spanje TRANSFESA
13 OSJD
14 was: CIWLT Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme Frankrijk Internationale Slaapwagen en Touring Company
15 RMF Rail Manche Finance UK Rail Manche Finance
16 HIPPS Hermes international planning & production system Zwitserland Hermes international planning & production system
17
18 THL Thalys International SCRL België Thalys International SCRL
19 EUKL Eurostar (UK) Ltd. UK Eurostar (UK) Ltd.
19 was: IF Interfrigo zie code 05/07
20 RZD Rossiyskie Zheleznye Dorogi RUS Rusland Russische spoorwegen
20 was: SZD USSR
21 BC Belarusskaya Chygunka BLR Wit Rusland Wit Russische spoorwegen
21 was: HSh Hekurudhat Shqiptare Albania Albaanse spoorwegen
22 UZ Ukrzainski Zaliznytsi UA Ukraine Ukrainische spoorwegen
23 CFM Calea Ferata din Moldova MD Moldava Moldavische spoorwegen
24 LG SPAB "Lietuvos Gelezinkeliai" LT Lithuania Lithuausche spoorwegen
25 LDZ Valsts Akciju Sabiedriba "Latvijas Dzelzcels" LV Latvia Letse spoorwegen
26 EVR Aktsiaselts Eesti Raudtee EST Estland Estse spoorwegen
27 KZH Kazakhstan Temir Zholy KZ Kazakhstan Kazakse spoorwegen
28 GR Sakartvelos Rkynigza GE Georgië Georgische spoorwegen
29 UTI Uzbekistan Temir Yullari D.A.T.Y.K. ZU Oezbekistan Oezbeekse spoorwegen
30 ZC Zosen Chelto PRK North Korea Noord Koreaanse spoorwegen
31 MTZ Mongolin Tumyr Zam MGL Mongolia Mongoolse spoorwegen
32 DSVN Duong Sat Viet Nam VN Vietnam Vietnamese spoorwegen
33 KZD Zhongguo Tie Lu RC China Chinese spoorwegen
34 goederenwagens: tot 31 december 2012
35 goederenwagens: tot 31 december 2012
36 goederenwagens: tot 31 december 2012
37 goederenwagens: tot 31 december 2012
38 goederenwagens: tot 31 december 2012
39 goederenwagens: tot 31 december 2012
40 FC Ferrocarillo de Cuba C Cuba Cubaanse spoorwegen
41 HSh Hekurudhat Shqiptare AL Albania Albanese spoorwegen
42 EJRC East Japan Railway Company J Japan Oost Japanse Spoorweg Maatschappij
42 was: JNR Japanese National Railway Japan Japanse Nationale Spoorweg Maatschappij
43 GySEV / ROeEE Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag/Raab-Ödenburg-Ebenfurt Eisenbahn Hungary Raab-Ödenburg-Ebenfurt spoorwegen goederenwagens: tot 31 december 2010
44 ZRS Zeljeznice Republiky SRPSKA BIH Bosnië Servisch-Kroatische spoorwegen
44 was: BHÉV Budapesti Helyi Érdekü Vasutak Hongarije
45 goederenwagens: tot 31 december 2012
46 goederenwagens: tot 31 december 2012
47 goederenwagens: tot 31 december 2012
49 goederenwagens: tot 31 december 2012
50 ZFBH Zeljeznice Bosne I Hercegovine BIH Bosnia Spoorwegen van Bosnië en Herzegovina
50 was: DR Duitse Reichsbahn Duitsland werd 80 DB
51 PKP Polskie Koleje Panstwowe PL Polen Poolse Staats spoorwegen
52 BDZ Bulgarski Derzhavni Zheleznitsi BG Bulgarije Bulgaarse Staats spoorwegen
53 CFR Societatea Nationala a Cailor Ferate Române RO Roemenië Roemeense spoorwegen
54 CD Ceské Dráhy CZ Tsjechische Rep. Tsjechische spoorwegen
54 was: CSD Ceskoslovenke Dráhy Tsjechoslowaaks spoorwegen
55 MÁV Magyar Allamvasutak H Hungary Hungarian Staats spoorwegen
56 ZSR / ZSSK Zeleznicna spolocnost a.s. / Zeleznice Slovenskej republiky SK Slovakia Slowaakse spoorwegen
56 was: Slaapwagen service van BDZ, CFR, DR, JZ, MAV, PKP
57 AZ Azerbaycan Dövlet Demir Yolu AZE Azerbeidzjaan Azerbeidzjaanse spoorwegen
58 ARM Haykakan Yerkat Ughy ARM Armenië Armeense spoorwegen
59 KRG Kyrghyz Temir Zhol KS Kirgizië Kirgizische spoorwegen
60 CIE Coras Iompair Eireann IRL Ierland Ierse Transport Maatschappij
61 KNR Koreaanse National Spoorwegen ROK Zuid Korea Zuid Koreaanse Spoorwegen
61 was: ANZ Chemins de fer d'Anzin Frankrijk
62 SRC-Köln SwissRailCargo-Köln Duitsland SwissRailCargo-Köln
62 was: SP Güterwagenverband Schweizerischer Privatbahn Zwitserland Zwitserse Goederenwagenvereniging
63 BLS BLS Lötschbergbahn AG,(ex Berner Alpenbahn (Bern-Lötschberg-Simplon)
+ SEZ + GBS + BN
Zwitserland Lötschberg spoorweg mij. goederenwagens: tot 31 december 2010
64 FNME Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. Italy Milanese spoorweg mij. goederenwagens: tot 31 december 2010
65 MZ (CFARYM) Makedonski Zeleznici MK Macedonia Macedonische spoorwegen
65 was: RjB Rjukanbahnen Norway
66 TZD Rokhy Okhany Tochikiston TJ Tajikistan Tajikistanse spoorwegen
66 was: CIWLT werd code 14
67 TRK Turkmendemiryollari TM Turkmenistan Turkmeense spoorwegen
68 AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn (incl. BE Bentheimer Eb.) Duitsland Ahaus-Alstäter spoorweg mij. goederenwagens: tot 31 december 2010
69 EUROTUNNEL EUROTUNNEL Great Britain EUROTUNNEL
70 BR British Rail GB Great Britain Britsche spoorwegen
70 Network Rail Great Britain Britsche spoorwegen
70 EWS Englis, Welsh and Scottish spoorwegen International Great Britain
71 RENFE Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles E Spanje Spanish spoorwegen
72 JZ Zajednica Jugoslovenskih Zeleznica YU Yugoslavia Yugoslavisch spoorwegen
73 OSE Organismos Sidirodromon Ellados GR Greece Griekse spoorwegen
74 GC SJ Green Cargo AB S Sweden SJ Green Cargo AB mij.
74 BV Banverket Sweden
74 SJ Staatsns Järnväger Sweden
74 TGOJ Trafik-ab Grängesberg-Oxelösund Järnväg Sweden
74 NBJ Nora-Bergslags Järnväg Sweden
74 SbhJ Säbyholm Järnväg Sweden
75 TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari Isletmesi TR Turkey Turkse spoorwegen
76 NSB Norges Statsbaner BA N Norway Noorse spoorwegen
76 C (NSB) Cargonet Norway
76 JBV Jernbaneverket Norway
77 FS-Railbest Ferrovie dello Stato Italy Italiaanse spoorwegen
78 HZ Hrvatske Zeljeznice HR Croatia Croatian spoorwegen
79 SZ Slovenske Zeleznice D.D. SLO Slovenia Slovenian spoorwegen
80 DB Deutsche Bahn (ex Deutsche Bundesbahn) D Duitsland Duitse spoorwegen
80 DB Railion Deutschland Duitsland
81 ÖBB Österreichische Bundesbahnen A Austria Oostenrijkse spoorwegen
82 CFL Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois L Luxemburg Luxemburgse spoorwegen
83 FS FS Trenitalia SpA (ex Ferrovie dello Stato) I Italy Italiaanse spoorwegen
83 FSE Ferrovie del Sud-Est Italy
83 SEFTA Italy
84 NS Nederlandse Spoorwegen NL Nederland Nederland spoorwegen
84 NS Railion Nederland Nederland
85 SBB/CFF/FFS Schweizerische Bundesbahnen CH Zwitserland Zwitserse spoorwegen
86 DSB Danske Statsbaner DK Denmark Deense spoorwegen
86 DSB Railion Denmark Denmark
86 BS Banestyrelsen Denmark
86 OHJ/HTJ Odsherreds Jernbane/Høng-Tølløse Jernbane Denmark
87 SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français F Frankrijk Franse spoorwegen
88 SNCB / NMBS Société Nationale des Chemins de fer Belges B België Belgische spoorwegen
89 was: ZBH Zeljeznice Bosne-Herzegovine Bosnia Spoorwegen van Bosnië & Herzegovina zie code 50
90 ENR Egyptian National spoorwegen ET Egypt Egyptische spoorwegen
91 SNCFT Société Nationale des Chemins de fer Tunisiens TN Tunesia Tunesische spoorwegen
92 SNTF Société Nationale des Transports ferroviaires DZ Algeria Algerijnse spoorwegen
93 ONCFM Office National des Chemins de fer du Maroc MA Morocco Maroccaanse spoorwegen
94 CP, REFER Caminhos de Ferro Portugueses, E.P. P Portugal Portuguese spoorwegen
95 IR Israel spoorwegen IL Israel Israel spoorwegen
96 RAI Rahahan-e Djomhouri-e Eslami Iran IR Iran Iransche spoorwegen
97 CFS Syrian spoorwegen SYR Syria Syrische spoorwegen
98 CEL Office des Chemins de fer de l'Etat Libanais RL Lebanon Lebanese spoorwegen
99 IRR Iraqi Republic spoorwegen Establishment IRQ Irak Irakse spoorwegen
grijs Code gebruikt voor de invoering van de landencode
blue Niet uitgegeven code
magenta Vervalen code
yellow Nationaal gebruikte code
orange Tijdelijk gebruikte code


DEEL 5 — was: lettercode voor de mate van interoperabiliteit

Dit onderdeel maakt tegenwoordig geen onderdeel uit van het voorschrift.

De markering TEN-RIV mag niet meer gebruikt worden en moet voor 31 december 2010 zijn verwijderd. Hoewel sommige autoriteiten dit nog steeds tolereren lijkt 31 december 2020 nu de definitieve eind datum te zijn.

„TEN”: voertuig dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

  — het voldoet aan alle relevante TSI’s die op het ogenblik van de indienststelling van kracht zijn en voor het voertuig is een vergunning voor de indienststelling afgegeven overeenkomstig artikel 22, lid 1, van Richtlijn 2008/57/EG;
  — voor het voertuig is overeenkomstig artikel 23, lid 1, van Richtlijn 2008/57/EG een vergunning afgegeven die in alle lidstaten geldt, of zijn, bij wijze van alternatief, door alle lidstaten individuele vergunningen toegekend.


„PPV/PPW”: wagen die voldoet aan de PPV/PPW-overeenkomst (in OSSHD-staten)
(origineel: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Opmerkingen:

  a) Voertuigen met een TEN-markering komen overeen met de codes 0 tot en met 3 van het eerste cijfer van het in bijlage P.6 genoemde voertuignummer.
  b) Op voertuigen waarvoor geen vergunning voor indienstelling in alle lidstaten is afgegeven, moet worden vermeld voor welke lidstaten een vergunning is afgegeven. De lijst van de lidstaten die een vergunning hebben verleend, moet in een van de volgende vormen op het voertuig worden vermeld, waarbij D staat voor de lidstaat die als eerste een vergunning verleende (in onderhavig geval, Duitsland) en F staat voor de lidstaat die als tweede een vergunning verleende (in onderhavig geval, Frankrijk). De lidstaten krijgen een code overeenkomstig bijlage P.4. Dit kan gelden voor wagens die aan de TSI voldoen, maar ook voor niet-TSI-conforme wagens. Deze voertuigen komen overeen met codes 4 of 8 van het eerste cijfer van het in bijlage P.6 genoemde voertuignummer.DEEL 6 — INTEROPERABILITEITSCODES VOOR WAGENS, HET 1 ste EN 2 de CIJFER  2de cijfer 0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
2de cijfer
1ste cijfer 1ste cijfer
  spoorbreedte vast of variabel vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel vast of variabel spoorbreedte  
wagens in overeenstemming
met TSI WAG [1]
met inbegrip van deel 7.1.2
en alle voorwaarden
van aanhangsel C
0 met assen gereserveerd goederenwagens gereserveerd [3] PPV/PPW- wagens
(variabele spoorbreedte)
met assen 0
1 met draaistellen met draaistellen 1
2 met assen wagens PPV/PPW- wagens
(vaste spoorbreedte)
met assen 2
3 met draaistellen met draaistellen 3
andere wagens 4 met assen onderhouds
voertuig
andere wagens vanwege technische redenen
speciaal genummerde wagens
die niet in de Europese Unie
in dienst werden gesteld
met assen 4
8 met draaistellen met draaistellen 8
[1]   Verordening van de Commissie (TSI WAG als aangenomen na herziening).
[2]   Vaste of variabele spoorbreedte.
[3]   Uitgezonderd voor wagens van categorie I (koelwagens), niet gebruiken voor nieuwe in dienst gestelde wagens.DEEL 7 — INTEROPERABILITEITSCODES VERVOERSCODES VOOR GETROKKEN REIZIGERSVOERTUIGEN, HET 1 ste EN 2 de CIJFERcijfer Binnenlands vervoer TEN [1] en/of COTIF [2] en/of PPV/PPW Binnenlands vervoer of internationaal vervoer met speciale vergunning TEN [1] en/of
COTIF [1]
PPV/PPW
Tabel DEEL 7
2de 0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
1ste
5 Voertuigen voor binnenlands vervoer Voertuigen met vaste spoorbreedte zonder airconditioning
(m.i.v. wagens voor autovervoer)
Voertuigen met variabele spoorbreedte (1435/1520) zonder airconditioning Gereserveerd Voertuigen met variabele spoorbreedte (1435/1668) zonder airconditioning Historisch materieel Gereserveerd[3] Voertuigen met vaste spoorbreedte Voertuigen met variabele spoorbreedte (1435/1520) en verwisselbare draaistellen Voertuigen met variabele spoorbreedte (1435/1520) en verstelbare assen
6 Dienstvoertuigen Voertuigen met vaste spoorbreedte en airconditioning Voertuigen met variabele spoorbreedte (1435/1520) met airconditioning Dienstvoertuigen Voertuigen met variabele spoorbreedte (1435/1668) met airconditioning Wagens voor autovervoer Gereserveerd[3]
7 Drukdichte voertuigen met airconditioning Gereserveerd Gereserveerd Drukdichte voertuigen met vaste spoorbreedte en airconditioning Gereserveerd Andere voertuigen Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd
 [1]  Conformiteit met de toepasselijke TSI’s, zie aanhangsel P, deel 5.
 [2]  Met inbegrip van voertuigen waarop op grond van de bestaande regelgeving de in deze tabel vastgestelde cijfers zijn aangebracht. COTIF: voertuig dat bij de ingebruikneming aan het op dat moment geldende COTIF-verdrag voldoet.
 [3]  Uitgezonderd voor rijtuigen met vaste spoorbreedte (56) en variabele spoorbreedte (66) die reeds in dienst zijn, niet voor nieuwe voertuigen.DEEL 8 — TYPEN TRACTIEMATERIEEL EN EENHEDEN VAN EEN VAST OF VOORAF GEDEFINIEERD TREINSTEL, HET 1 ste EN 2 de CIJFERVoor tractiematerieel is het 1 ste cijfer altijd „9”. Voor het 2 de cijfer is bij tractiematerieel een type codering volgens de tabel van deel 8 verplicht.

Code Algemeen voertuigtype
Tabel DEEL 8
0
Diversen
1
Elektrische locomotief
2
Diesel locomotief
3
Elektrisch treinstel (hogesnelheid) [motor- of aanhangwagen]
4
Elektrisch treinstel (m.u.v. hogesnelheid) [motor- of aanhangwagen]
5
Diesel treinstel [motor- of aanhangwagen]
6
Speciale aanhangwagen
7
Elektrische rangeerlocomotief
8
Diesel rangeerlocomotief
9
Bijzondere voertuigen

Specifieke zaken voor Nederland

Bij de start van het Nationale Voertuig Register (NVR) ging men uit van de navolgende principe zoals deze beschreven werden in het document: „TOELATINGSGIDS, Handleiding voor de toelating en registratie van spoorvoertuigen in Nederland, 1 september 2008, van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.“

 • In principe is het 5 de cijfer altijd gelijk aan het 2 de cijfer vij de introductie van het NVR, maar later is hier weer van afgeweken.

Elektrische locomotieven

Niet NS-types:
 • Analoog aan de Duitse systematiek is het 6 de cijfer altijd een „1“;
 • Voor specifieke Nederlandse series: 7 de en 8 ste cijfer wordt gevormd door de eerste twee cijfers van het oude en oorspronkelijke nummer;
 • Het 7 de en 8 ste , voor de cijfers: 81 - 89 cijfer worden de in Duitsland gebruikte type aanduiding voor registratie overgenomen. Dit zijn tot nu toe altijd multicourante locomotieven;
 • Het 9 de, 10 de en 11 de cijfer is volgnummer. Reeksen van 10 of 100 volgnummer worden gehanteerd om op verzoek aan te sluiten bij "korte" interne nummers van houders;
NS-types
 • Het 6 de, 7 de en 8 ste cijfers worden afgeleid uit de (oorspronkelijk) NS-bakcode (aangevuld met een nul). Bijvoorbeeld, de bakcode van een 1700 is 56, aangevuld met nul geeft dit de combinatie 560;
 • Voor nieuw materieel kan hiervan worden afgeweken.

Diesellocomotieven

Niet NS-types:
 • Analoog aan de Duitse systematiek is het 6 de cijfer altijd een „2“;
 • Voor de cijfers: 01 - 79 als het 7 de en 8 ste cijfer worden de in Duitsland gebruikte serie aanduidingen voor registratie overgenomen;
 • Voor Nederland specifieke (vaak kleine) series: 7 de cijfer altijd een „8“ en het 8 stecijfer geeft altijd het aantal assen aan;
 • Het 9 de, 10 de en 11 de cijfer vormt een volgnummer. Reeksen van 10 of 100 volgnummer worden gehanteerd om op verzoek aan te sluiten bij "korte" interne nummers van houders.
NS-types:
 • Het 6 de, 7 de en 8 ste cijfers worden afgeleid uit de (oorspronkelijk) NS-bakcode (aangevuld met een nul). Voormalige NS locomotieven kenden nog geen NVR en derhalve komt deze registraties niet voor;
 • Voor nieuw materieel kan hiervan worden afgeweken.

Treinstellen

Niet NS-types:
 • Het 6 de en 7 de cijfers geven het type volgnummer (01-99);
 • Het 8 ste cijfer geeft de bakaanduiding binnen een type;
 • Hogesnelheidstreinstellen PBA, PBKA en ICE-3 maken deel uit van een internationale voertuigpool en volgen de nummeringsystemen van de landen die met de grootste inbreng in de pool hebben, met als enige verschil de landcode 84 NL in plaats van 80 D of 87 F.
NS-types:
 • Het 6 de, 7 de en 8 ste cijfers worden afgeleid uit de (oorspronkelijk) NS-bakcode.
 • Voor nieuw materieel kan hiervan worden afgeweken. Een voorbeeld was de V250.

Historisch Materieel

 • Historische krachtvoertuigen kregen bij de start van het NVR een nummer overeenkomstige van de categorie waartoe deze behoorde.
 • Later kregen historische krachtvoertuigen een NVR kenmerk waarbij het 2 de cijfer „0“ is.DEEL 9 — STAMNUMMERS VOOR WAGENS, HET 5 de TOT EN MET 8 ste CIJFERHet document van DEEL 9 is een levend document dat met enige regelmatig wordt aangepast door het Bureau. Publicatie geschied in de vorm van Excel document en wordt op deze pagina daarom niet verder uitgewerkt.

Aanvragen van nieuwe codes worden ingediend bij de instantie die het Rollendmaterieelregister bijhoudt (als bedoeld in Beschikking 2007/756/EG) en naar het Bureau gestuurd. Een nieuwe code mag pas worden gebruikt nadat het Bureau deze heeft gepubliceerd.

DEEL 10 — CODES VOOR DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN GETROKKEN REIZIGERSMATERIEEL, HET 5 de TOT EN MET 8 ste CIJFERDeel 10 wordt gepubliceerd op de website van het Bureau.
Aanvragen van nieuwe codes worden ingediend bij de instantie die het rollendmaterieelregister bijhoudt (als bedoeld in Beschikking 2007/756/EG) en naar het Bureau gestuurd. Een nieuwe code mag pas worden gebruikt wanneer het Bureau deze heeft gepubliceerd.1. Codes algemene kenmerken van getrokken reizigersmaterieel 5 de en 6 ste cijfer


6de cijfer 0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
6de cijfer
5de cijfer 5de cijfer
Gereserveerd 0 Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd 0 Gereserveerd
zitrijtuigen met
1ste klasse accommodatie
1 10 compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
≥ 11 compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
Gereserveerd Gereserveerd twee- of drieassig Gereserveerd dubbeldeks ≤ 7
compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
8
compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
9
compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
1 zitrijtuigen met
1ste klasse accommodatie
zitrijtuigen met
2de klasse accommodatie
2 10 compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
11 compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
≥ 12 compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
drieassig tweeassig Gereserveerd dubbeldekkers ≤ 7
compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
8
compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
9
compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
2 zitrijtuigen met
2de klasse accommodatie
zitrijtuigen met
1ste en 2de klasse accommodatie
3 10 compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
11 compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
≥ 12 compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
Gereserveerd twee- en drieassig Gereserveerd dubbeldekkers Gereserveerd ≤ 8
compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
9
compartimenten
met zijgang of gelijkwaardig open
afdeling met
middengang
3 zitrijtuigen met
1ste en 2de klasse accommodatie
Ligrijtuigen met 1ste en 2de klasse accommodatie 4 10 compartimenten
1ste en 2de klasse
Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd ≤ 9 compartimenten
1ste en 2de klasse
Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd ≤ 9 compartimenten
1ste klasse
4 Ligrijtuigen met
1ste en 2de klasse accommodatie
Ligrijtuigen met
2de klasse accommodatie
5 10 compartimenten 11 compartimenten ≥ 12 compartimenten Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd ≤ 9 compartimenten 5 Ligrijtuigen met
2de klasse accommodatie
Gereserveerd 6 Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd 6 Gereserveerd
slaaprijtuig 7 10 compartimenten 11 compartimenten 12 compartimenten < 10
2de klasse compartimenten
< 10
1ste klasse compartimenten
> 12
compartimenten
< 10
compartimenten
Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd 7 slaaprijtuig
Rijtuigen met speciaal ontwerp en bagage-rijtuigen 8 stuurstand-rijtuig met zitplaatsen alle klassen, met of zonder bagageafdeling rijtuig 1ste of 1ste en 2de klasse met bagage- of postafdeling rijtuig 2de klasse met bagage- of postafdeling Gereserveerd Zitrijtuigen alle klassen en speciaal uitgevoerde afdelingen zoals bv. kinder-speelhoek Zit- en ligrijtuigen alle klassen met bar of buffet dubbeldeks-stuurstand-rijtuig met zitplaatsen alle klassen met of zonder bagageafdeling Restauratie-, bar- of buffet en bagageafdeling Restauratie-rijtuigen Andere bijzondere rijtuigen (conferentie-, discotheek-, bar-, bioscoop-, video-, ambulance-rijtuigen) 8 Rijtuigen met speciaal ontwerp en bagage-rijtuigen
9 Postrijtuigen Bagage-rijtuigen met postafdeling Bagage-rijtuigen Bagage-rijtuigen en 2- of 3-assige rijtuigen met zitplaatsen 2de klasse met bagage- of postafdeling Bagage-rijtuigen met zijgang, al dan niet met douane-verzegeling Twee- of drieassige bagage-rijtuigen met postafdeling Andere rijtuigen Twee- of drieassige autotransport-wagens Autotransport-wagens Dienst-rijtuigen 9
5de cijfer  
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
5de cijfer
6de cijfer 6de cijfer
Opmerking:
Er wordt geen rekening gehouden met gedeelten van compartimenten.
De overeenkomstige zitruimte van salonrijtuigen met middengang wordt verkregen door afhankelijk van de bouw van het rijtuig het aantal zitplaatsen door 6, 8 of 10 te delen.2. Codes algemene kenmerken van getrokken reizigersmaterieel 7 de en 8 ste cijfer


Voedings systeem 8ste cijfer 0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
8ste cijfer Voedings systeem
Maximum snelheid 7de cijfer 7de cijfer Maximum snelheid
< 120 km/h 0 alle
spanningen [*]
Gereserveerd 3000 V~
+ 3000 V=
1000 V~ [*] Gereserveerd 1500 V~ spanning anders dan 1000 V
1500 V
3000 V
1500 V~
+ 1500 V=
3000 V= Gereserveerd 0 < 120 km/h
1 alle
spanningen [*]
+ stoom [1]
1000 V~
+ stoom [1]
1000 V~
+ stoom [1]
1000 V~
+ stoom [1]
1000 V~
+ stoom [1]
1000 V~
+ stoom [1]
Gereserveerd 1500 V~
+ 1500 V=
+ stoom [1]
3000 V=
+ stoom [1]
3000 V=
+ stoom [1]
1
2 stoom [1] stoom [1] 3000 V~
+ 3000 V=
+ stoom [1]
stoom [1] 3000 V~
+ 3000 V=
+ stoom [1]
stoom [1] 3000 V~
+ 3000 V=
1500 V~
+ stoom [1]
1500 V~
+ stoom [1]
1500 V~
+ stoom [1]
A [1] 2
121 tot 140 km/h 3 alle
spanningen
Gereserveerd 1000 V~
+ 3000 V=
1000 V~ [*][1] 1000 V~ [*][1] 1000 V~ 1000 V~
+ 1500 V~
+ 1500 V=
1500 V~
+ 1500 V=
3000 V= 3000 V= 3 121 tot 140 km/h
4 alle
spanningen [*]
+ stoom [1]
alle
spanningen
+ stoom [1]
alle
spanningen
+ stoom [1]
1000 V~ [*][1]
+ stoom [1]
1500 V~
+ 1500 V=
1000 V~
+ stoom [1]
3000 V~
+ 3000 V=
1500 V~
+ 1500 V=
+ stoom [1]
3000 V=
+ stoom [1]
Gereserveerd 4
5 alle
spanningen
+ stoom [1]
alle
spanningen
+ stoom [1]
alle
spanningen
+ stoom [1]
1000 V~
+ stoom [1]
Gereserveerd 1500 V~
+ stoom [1]
spanning anders dan 1000 V
1500 V
3000 V
1500 V~
+ 1500 V=
+ stoom [1]
Gereserveerd Gereserveerd 5
6 stoom [1] Gereserveerd 3000 V~
+ 3000 V=
Gereserveerd 3000 V~
+ 3000 V=
Gereserveerd stoom [1] Gereserveerd Gereserveerd A [1] 6
141 tot 160 km/h 7 alle
spanningen [*]
alle
spanningen
1500 V~ [1]
+ 3000 V= [1]
alle
spanningen [2]
1000 V~ [*] 1500 V~
+ 1500 V=
1000 V~ 1500 V~ 1500 V~
+ 1500 V=
3000 V= 3000 V= 7 141 tot 160 km/h
8 alle
spanningen [*]
+ stoom [1]
alle
spanningen
+ stoom [1]
3000 V~
+ 3000 V=
Gereserveerd alle
spanningen [*]
+ stoom [1]
1000 V~
+ stoom [1]
3000 V~
+ 3000 V=
spanning
anders dan
1000 V
1500 V
3000 V
alle
spanningen [*]
+ stoom [1]
A [1]
G [2]
8
> 160 km/h 9 alle
spanningen [*] [2]
alle
spanningen
alle
spanningen
+ stoom [1]
1000 V~
+ 1500 V~
1000 V~ 1000 V~ Gereserveerd 1500 V~
+ 1500 V=
3000 V= A [1]
A [2]
G [2]
9 > 160 km/h
Maximum snelheid 7de cijfer  
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
7de cijfer Maximum snelheid
Voedings systeem 8de cijfer 8de cijfer Voedings systeem
[1] voertuigen voor binnenlands verkeer.
[2] voertuigen voor buitenlands verkeer.
Alle spanningen Eénfase wisselstroom 1000 V tussen 15-51 Hz, éénfase wisselstroom 1500 V 50 Hz, gelijkstroom 1500 V, gelijkstroom 3000 V. Mag eveneens 3000 V 50 Hz éénfase wisselstroom zijn
[*] Voor bepaalde voertuigen voor 1000 V eenfase wisselstroom is slechts één frequentie, 16,7 of 50 Hz toegestaan.
A Voertuigen met afzonderlijke verwarming, zonder treinbusstroomvoorziening.
G Voertuigen met treinbusstroomvoorziening voor alle spanningen, maar die een generator voor airconditioning vereisen.
Stoom Voertuigen met uitsluitend stoomverwarming. Bij spanningsvermelding is de code eveneens beschikbaar voor rijtuigen zonder stoomverwarming.DEEL 11 — CODE VOOR DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN BIJZONDERE VOERTUIGEN, HET 6 de TOT EN MET 8 ste CIJFER

Deel 11 wordt gepubliceerd op de website van het Bureau. Aanvragen van nieuwe codes worden ingediend bij de instantie die het rollendmaterieelregister bijhoudt (als bedoeld in Beschikking 2007/756/EG) en naar het Bureau gestuurd. Een nieuwe code mag pas worden gebruikt worden nadat het Bureau deze heeft gepubliceerd.


Classificatie bijzondere voertuigen 6de cijfer

Classificatie Zelf aangedreven met een snelheid
≥ 100 km/h < 100 km/h 0 km/h
Niet zelf aangedreven rail/wegvoertuig [b] 0
Kan in treinverband
bijgeplaatst worden
V ≥ 100 km/h Zelf aangedreven 1 2
Niet zelf aangedreven 3
V < 100 km/h en/of beperkingen [a] Zelf aangedreven 4
Niet zelf aangedreven 5
Kan niet in treinverband bijgeplaatst worden Zelf aangedreven 6
Niet zelf aangedreven 7
Zelf aangedreven rail/wegvoertuig dat in treinverband bijgeplaatst kan worden[b] 8
Zelf aangedreven rail/wegvoertuig dat niet in treinverband bijgeplaatst kan worden [b] 9
[a] "Beperking" betekend in dit verband een bijzondere plaats in de treinsamenstelling (bijv. sluitpositie, verplichte onderloper o.i.d).
[b] Voor bijplaatsing moet aan speciale voorwaarden worden voldaan.


Classificatie bijzondere voertuigen 7 de en 8 ste cijfer

7 de cijfer 8 ste cijfer Voertuig / Machine
0

rail-/wegvoertuigen die ook buiten buitendienstgestelde sporen kunnen worden behoudens lokale infrabeperkingen (b.v. stormobil), ongeacht hun inzet doel
0 anders
1 rail-/wegvoertuigen categorie 1
2
3 rail-/wegvoertuigen categorie 2
4
5 rail-/wegvoertuigen categorie 3
6
7 rail-/wegvoertuigen categorie 4
8
9  


7 de cijfer 8 ste cijfer Voertuig / Machine
1

materieel voor werken aan de spoorbaan en bovenbouw, met uitzondering van stop-, schift-, verdicht- slijp- en dergelijke machines
(spoorvernieuwing, ballastreiniging e.d.)
0 andere of voor algemene gebruik
1 spoor aanleg en vernieuwing trein
2 systemen voor wissels en kruisingen
3 spoor vernieuwing trein
4 ballast reinigingsmachine
5 grondverzet
6
7
8
9 railkraan (behalve voor hersporen)


7 de cijfer 8 ste cijfer Voertuig / Machine
2

materieel voor het onderhouden van de spoorligging
(stoppen, schiften, verdichten e.d.)
0 anders
1 hoogrendements stopmachine
2 andere stopmachine
3 stopmachine met stabilisatie
4 stopmachine voor wissels en kruisingen
5 ballast ploeg
6 stabilisatie machine
7 slijp- en lasmachine
8 multifunctionele machine
9 spoorinspectievoertuig


7 de cijfer 8 ste cijfer Voertuig / Machine
3

materieel voor werken aan de bovenleiding
0 anders
1 multifunctionele voertuig
2 op- en afrolvoertuig
3 mastplaatsings voertuig
4 rollen draagvoertuig
5 rijdraad span voertuig
6 hoogwerker- en platformvoertuig
7 schoonmaakvoertuig
8 smeervoertuig
9 bovenleiding inspectievoertuig


7 de cijfer 8 ste cijfer Voertuig / Machine
4

materieel voor werken in en aan kunstwerken
(b.v. tunnelonderhoudsvoertuigen)
0 anders
1 brug aanleg voertuig
2 brug inspectie voertuig
3 tunnel inspectie voertuig
4 gas reiniginsvoertuig
5 ventilatievoertuig
6 hoogwerker- en platformvoertuig
7 tunnelverlichtingvoertuig
8
9


7 de cijfer 8 ste cijfer Voertuig / Machine
5

materieel voor vervoeren, laden en lossen
(b.v. Robeltrein, mosi, ravot)
0 anders
1 laden/lossen en transport van rails voertuig
2 laden/lossen en en transport van ballast voertuig
3
4
5 laden/lossen en en transport van dwarsligger voertuig
6
7
8 laden/lossen en transport van wissel etc. voertuig
9 laden/lossen en transport andere materialen voertuig


7 de cijfer 8 ste cijfer Voertuig / Machine
6

meetvoertuigen
(b.v. ATB-meetvoertuig, Ultrasoonmeetvoertuig)
0 ander meetvoertuig
1 grondwerk meetvoertuig
2 bovenbouw meetvoertuig
3 bovenleiding meetvoertuig
4 spoorbreedte meetvoertuig
5 beveiligings meetvoertuig
6 telecommunicatie meetvoertuig
7
8
9


7 de cijfer 8 ste cijfer Voertuig / Machine
7

materieel voor hulpverlening en calamiteiten
0 ander voertuig
1 calimiteiten kraanvoertuig
2 calimiteiten afsleepvoertuig
3 calimiteitenvoertuig voor tunnels
4 calimiteiten inzetvoertuig
5 brandbestrijdings voertuig
6 ambulance voertuig
7 materiaal voertuig
8
9


7 de cijfer 8 ste cijfer Voertuig / Machine
8

materieel voor tractie en energielevering
(b.v. speciale locomotieven spcialaal ingericht voor werkzaamheden)
0 anders
1 tractie voertuig
2
3 transportvoertuig(excl. 59)
4 voertuig voor stroomopwekking
5 zelfrijdende railvoertuig
6
7 voertuig
8 voertuig vvor betonneren
9 voertuig


7 de cijfer 8 ste cijfer Voertuig / Machine
9

materieel ten behoeve van milieu-omstandigheden
(b.v sneeuwploegen, spoorstaafreiniging)
0 ander milieu voertuigen
1 sneeuwploeg zelfstandig rijdend
2 Sneeuwploeg zonder eigen aandrijving
3 sneeuw borstel voertuig
4 ontijzelingsvoertuig
5 onkruitverdelgingsvoertuig
6 rail reinigingsvoertuig
7
8
9DEEL 12 — LETTERCODES VOOR WAGENS


Het DEEL 12 wordt door het Bureau gepubliceerd. Aanvragen van nieuwe codes worden ingediend bij de instantie die het
rollendmaterieelregister bijhoudt (als bedoeld in Beschikking 2007/756/EG) en naar het Bureau gestuurd.
Een nieuwe code mag pas worden gebruikt wanneer het Bureau deze heeft gepubliceerd.

Belangrijke aantekeningen

In de bijgevoegde tabellen:

lu De afmetingen in meters van de binnen afmetingen van wagens
tu Het aangegeven tonnage dat overeenkomt met het hoogste laadvermogen in de laadtabel voor de wagen in kwestie,
deze grens wordt bepaald in overeenstemming met de vastgestelde procedures.

Letters met internationale betekenis voor alle categorieën

q Elektrische verwarmingsleiding geschikt voor alle geaccepteerde stromen
qq Elektrische verwarmingsleiding en verwarmingsinstallatie geschikt voor alle geaccepteerde stromen
s Wagens die vervoerd mogen worden onder  "s" omstandigheden (zie bijlage B van de TSI Rollend materieel)
ss Wagens die vervoerd mogen worden onder "ss" omstandigheden (zie bijlage B van de TSI Rollend materieel)

Index letters met een nationale waarde

t
u
v
w
x
y
z
De waarde van deze letters hebben een nationale betekenis
Voor Nederland
Bij kenmerk Algemene betekenis van de nationale indexletters
Toevoegingen nationale index letters bij UIC1-nummering voor Nederlandse wagens (1965)
• …-v v = In het algemeen kan gesteld worden dat deze code werd toegekend aan
     het verouderde wagentype ten opzicht van het nieuwe standaard wagentype.
• …-y y = Depotwagen (de betekenis van deze index letter werd al voor het UIC1 tijdperk ingevoerd)
nationale betekenis van de indexletters
voor bijzondere eigenschappen
ter onderscheiding van het standaardwagen type
• Eds-v v = inhoud 38 m3 • Eds (= inhoud 40 m3)
• F-z
• Fs-z
z = met kiepbakken • F (= geen kiepbakken)
• Gs-v v = 21 ton • Gs (=28 ton)
• Hbis-w w = met tussenwand • Hbis (= zonder tussenwand)
• Hbcs-v v = lang 11,6 m en 21 ton • Hbcs (=12,7 m en 26,5 ton)
• Kb-w
• Kbs-w
w = lang 13,9 m • Kbs (=12,5 m)
• Kb-v v = lang 13 m
• Lbs-z z = ingericht voor soda-containers • Lbs (=voor overige autolaadkisten)
• Rs-v v = 42 ton • Rs (56 ton)
• T-x x = met bijbehorend dekzeil • T (=schuifdak)
• T-u
• Ts-u
u = luikendak
• T-t t = roldak
• Uai-w w = 8 assen • Uai (=6 assen)


Kenmerk letter: E — OPEN WAGEN MET HOGE WANDEN

Wagen kenmerken Normale open wagen met platte bodem voor stortgoed, over de kop en zijdelings tipbaar :

met 2 assen: lu ≥ 7,70 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t
met 4 assen: lu ≥ 12 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t
met 6 assen of meer: lu ≥ 12 m; 60t ≤ tu ≤ 75 t

Index letters a met 4 assen
aa met 6 of meer assen
c onderlossend
k met 2 assen: tu < 20 t
met 4 assen: tu < 40 t
met 6 assen of meer: tu ≤ 50 t
kk met 2 assen: 20 t ≤ tu < 25 t
met 4 assen: 40 t ≤ tu < 50 t
met 6 assen of meer: 50 t ≤ tu < 60 t
l niet zijdelings kippend
ll niet onderlossend
m met 2 assen: lu < 7,70 m
met 4 of meer assen: lu < 12 m
mm met 4 of meer assen: lu > 12 m
n met 2 assen: tu > 30 t met 4 assen: tu > 60 t
met 6 of meer assen: tu > 75 t
o niet aan de uiteinden kippend
p met remmershuisje
Dit is alleen van toepassing voor open hoog wandige wagens met een vlakke vloer en geschikt voor de inrichting waarmee ze gebruikt kunnen worden, hetzij als gewone wagens met een vlakke bodem, of geschikt voor zwaartekracht lossen van bepaalde goederen door positionering boven valkuilen.
Alleen van toepassing op wagens met een spoorbreedte van 1520 mm.


Kenmerk letter: F — OPEN STORTWAGEN

Wagen kenmerken Speciaal type:
met 2 assen: 25 t ≤ tu ≤ 30 t
met 3 assen: 25 t ≤ tu ≤ 40 t
met 4 assen: 50 t ≤ tu ≤ 60 t
met 6 of meer assen: 60 t ≤ tu ≤ 75 t
Speciaal type:
Gelede of meervoudige wagen
met assen,
met 2 eenheden
22 m ≤ lu < 27 m
Index letters a met 4 assen met draaistellen
aa met 6 of meer assen .
b grootvolumewagen met assen (volume > 45 m3) .
c
gecontroleerde zelflosser met kleppen naar beide zijden, in de zijwand
cc
gecontroleerde zelflosser met kleppen naar beide zijden, in de vloer
e . met 3 eenheden
ee . met 4 eenheden of meer
f
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië
ff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen via de tunnel)
fff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen per treinveerboot)
k met 2 of 3 assen: tu < 20 t met 4 assen: tu < 40 t
met 6 of meer assen: tu < 50 t
.
kk met 2 of 3 assen: 20 t ≤ tu < 25 t
met 4 assen: 40 t ≤ tu < 50t
met 6 of meer assen: 50 t ≤ tu < 60 t
.
l
eenmalig aan twee zijden tegelijk zelflossende, in de zijwand
ll
eenmalig aan twee zijden tegelijk zelflossende, in de vloer
m . met 2 eenheden: lu ≥ 27 m
mm . met 2 eenheden: lu < 22 m
n met 2 assen: tu > 30 t
met 3 assen or more: tu > 40 t
met 4 assen: tu > 60 t
met 6 of meer assen: tu > 75 t
.
o
eenmalig axiaal boven zelflossend
oo
eenmalig axiaal onder zelflossend
p
gecontroleerd axiaal axiaal boven zelflossend
pp
gecontroleerd axiaal onder zelflossend
ppp met remmershuisje .
r . gelede wagen
rr . meervoudige wagen
De zelflossende wagens van categorie F, zijn open wagens die geen vlakke vloer en geen kleppen aan de kopzijde en aan de zijkanten hebben.
Alleen van toepassing op wagens met een spoorbreedte van 1520 mm.
De losmethode van deze wagens wordt bepaald door een combinatie van de volgende eigenschappen:
De plaatsing van de loskleppen:
    —  axiaal: de kleppen bevinden zich boven het hart van het spoor
tweezijdig: de kleppen bevinden zich in de twee zijwanden naast het spoor (Deze wagens lossen:
   —  gelijktijdig, wanneer de kleppen aan beide zijden moeten worden geopend om de wagen volledig te legen,
afwisselend, wanneer de kleppen slechts aan één zijde tegelijk worden geopend om de wagen volledig te legen)
hoogliggende losopening:  de onderkant van de losopening bevindt zich op minimaal 700 mm boven de bovenkant spoorstaaf, een mobiele inrichtingen die daar doorheen kan steken niet meegerekend, waardoor het gebruik van een transportband voor het afvoeren van de goederen mogelijk is
laagliggende losopening: de onderkant van de losopening maakt het onmogelijk gebruik te maken van transportbanden voor het afvoeren van de goederen
Losmethode:
bulk: wanneer de kleppen worden geopend, kunnen deze pas weer gesloten worden wanneer de wagen leeg is
gecontroleerd: tijdens het lossen kunnen de kleppen geheel of gedeeltelijk worden gesloten.


Kenmerk letter: G — GESLOTEN WAGEN

Wagen kenmerken Normale type :

met minimaal 8 ventilatieopeningen
met 2 assen: 9 m ≤ lu < 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t
met 4 assen: 15 m ≤ lu < 18 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t
met 6 of meer assen: 15 m ≤ lu < 18 m; 60 t ≤ tu ≤ 75 t

Index letters a met 4 assen
aa met 6 of meer assen
b grootvolumewagen:
— met 2 assen: lu ≥ 12 m en nuttig laadvermogen ≥ 70 m3
— met 4 of meer assen: lu ≥ 18 m
bb met 4 assen: lu > 18 m
g voor graan
h voor groenten en fruit
k met 2 assen: tu < 20 t
met 4 assen: tu < 40t
met 6 of meer assen: tu < 50 t
kk met 2 assen: 20 t ≤ tu < 25 t
met 4 assen: 40 t ≤ tu < 50 t
met 6 of meer assen: 50 t ≤ tu < 60 t
l met minder dan 8 ventilatieopeningen
ll met vergrote deuropeningen
m met 2 assen: lu < 9 m
met 4 of meer assen: lu < 15 m
n met 2 assen: tu > 30 t
met 4 assen: tu > 60 t
met 6 of meer assen: tu > 75 t
o met 2 assen: lu < 12 m en nuttig laadvermogen = 70 m3
p met remmershuisje
De kwalificatie „groenten en fruit” geldt alleen voor wagens met extra ventilatieopeningen op vloerhoogte.
Alleen van toepassing op wagens met een spoorbreedte van 1520 mm.


Kenmerk letter: H — GESLOTEN WAGEN

Wagen kenmerken Speciaal type:
met 2 assen: 9 m ≤ lu ≤ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 28 t
met 4 assen: 15 m ≤ lu < 18 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t
met 6 of meer assen: 15 m ≤ lu < 18 m; 60 t ≤ tu ≤ 75 t
Speciaal type:
geledewagen oder meerdelige wagen
met assen
met 2 wagendelen
22 m ≤ lu < 27 m
Index letters a met 4 assen met draaistellen
aa met 6 of meer assen .
b met 2 assen: 12 m ≤ lu ≤ 14 m en nuttig laadvermogen ≥ 70 m3 ❶
met 4 of meer assen: 18 m ≤ lu < 22 m
.
bb met 2 assen: lu ≤ 14m
met 4 of meer assen: lu ≤ 22 m
.
c
met deuren kopzijde
cc
met deuren kopzijde en ingericht voor het vervoer van auto's
d
met vloerluiken
dd met kipbak .
e met 2 vloeren met 3 eenheden
ee met 3 of meer vloeren met 4 eenheden of meer
f
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië
ff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen via de tunnel)
fff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen per treinveerboot)
g
voor graan
gg voor cement .
h
voor groenten en fruit
hh voor minerale kunstmest .
i
met scharnier- of schuifwanden
ii
met versterkte scharnier- of schuifwanden
k met 2 assen: tu < 20 t
met 4 assen: tu < 40 t
met 6 of meer assen: tu < 50 t
.
kk met 2 assen: 20 t ≤ tu < 25 t
met 4 assen: 40 t ≤ tu < 50 t
met 6 of meer assen: 50 t ≤ tu < 60 t
.
l
met verplaatsbare scheidingswanden
ll
met vergrendelbare verplaatsbare scheidingswanden
m met 2 assen: lu < 9 m
met 4 of meer assen: lu < 15 m
met 2 assen: lu ≥ 27 m
mm met 4 of meer assen: lu > 18 m met 2 assen: lu < 22 m
n met 2 assen: tu > 28 t met 4 assen: tu < 60 t
met 6 of
meer assen: tu > 75 t
.
o met 2 assen: lu 12 m < 14 m en nuttig laadvermogen ≥ 70 m3 .
p met remmershuisje .
r . gelede wagen
rr . meerdelige wagen
Tweeassige wagens met de letters „f”, „ff” kunnen een nuttig laadvermogen hebben van minder dan 70 m3.
Alleen van toepassing op wagens met een spoorbreedte van 1520 mm.
De kwalificatie „groenten en fruit” geldt alleen voor wagens met extra ventilatieopeningen op vloerhoogte.
Alleen van toepassing op wagens met een spoorbreedte van 1435 mm.
Verplaatsbare scheidingswanden kunnen tijdelijk verwijderd worden.


Kenmerk letter: I — KOELWAGENS

Wagen kenmerken Koelwagen met thermische isolatie klasse IN:
met kunstmatige ventilatie, roosters en ijsbunker ≤ 3,5 m3
met 2 assen:
19 m2 ≤ vloeroppervlak < 22 m2; 15 t ≤ tu ≤ 25 t
met 4 assen:
vloeroppervlak ≥ 39 m2; 30 t ≤ tu ≤ 40 t
Koelwagen met thermische isolatie klasse IN:
met kunstmatige ventilatie, roosters en ijsbunker ≤ 3,5 m3
geledewagen oder meerdelige wagen
met assen
met 2 wagendelen
22 m ≤ lu < 27 m
Index letters a met 4 assen met draaistellen
b met 2 assen en groot vloeroppervlak:
22 m2 ≤ vloeroppervlak ≤ 27 m2
.
bb met 2 assen en een zeer groot vloeroppervlak: vloeroppervlak > 27 m2 .
c
met vleeshaken
d
voor vis
e
met elektrische ventilatie
f
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië
ff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen via de tunnel)
fff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen per treinveerboot)
g met mechanische koeling met mechanische koeling
gg
koeling met vloeibaar gas
h
met thermische isolatie klasse IR
i mechanische koeling geleverd door begeleidende technische wagen ❶ ❷ ❸ mechanische koeling geleverd door begeleidende technische wagen ❶ ❸
ii
begeleidende technische wagen ❶ ❸
k met 2 assen: tu > 15 t met 4 assen: tu < 30 t .
l
isolatie zonder ijsbunkers ❶ ❹
m met 2 assen: vloeroppervlak < 19 m2 met 4 assen:
vloeroppervlak < 39 m2
met 2 assen: lu ≥ 27 m
mm met 4 assen: vloeroppervlak ≥ 39 m2 met 2 assen: lu < 22 m
n met 2 assen: tu > 25 t met 4 assen; tu > 40 t .
o
met ijsbunkers kleiner dan 3,5 m3
oo . dreidelige wagen
p
zonder roosters
r . gelede wagen
rr . meerdelige wagen
Kenmerkletter „I” mag niet gevoerd worden door wagens die kenmerkletters „g”, „gg”, „i” of „ii” voeren.
wagens met zowel de letters „g” en „i” mogen apart of voor een mechanisch gekoeld treinstel gebruikt worden.
De kwalificatie „begeleidende technische wagen” geldt voor zowel voor fabrieks- en werkplaatstreinen (zowel met als zonder slaapvoorzieningen) en slaapwagens.
Kenmerkletter „o” mag niet gebruikt worden voor wagens die kenmerkletter „l” voeren.
Alleen van toepassing op wagens met een spoorbreedte van 1520 mm.
Nb: Bij het berekenen van het vloeroppervlak van gesloten koelwagens worden de ijsbunkers meegerekend.


Kenmerk letter: K — TWEE-ASSIGE PLATTE WAGEN

Wagen kenmerken Normaal type:

met neerklapbare zijschotten en korte rongen
lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t

Index letters b met lange rongen
g ingericht voor containervervoer
i met huif en vaste kopschotten
j met schokdempers
k tu < 20 t
kk 20 t ≤ tu < 25 t
l zonder rongen
m 9 m ≤ lu < 12 m
mm lu < 9 m
n tu > 30 t
o met vaste zijschotten
p zonder zijschotten
pp met losse zijschotten
index letter „g” mag allen samen met de categorieletter K worden gebruikt voor gewone wagens met bijkomende uitrusting voor containervervoer. Wagens die uitsluitend zijn ingericht voor containervervoer moeten in de kenmerk categorie L worden ingedeeld.
Kenmerkletter „p” mag niet gebruikt worden voor wagens die index letter „i” voeren.


Kenmerk letter: L — PLATTE WAGEN

Wagen kenmerken TWEE-ASSIGE PLATTE WAGEN
Speciaal type:
lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t
MEER-ASSIGE PLATTE WAGEN
Speciaal type:
22 m ≤ lu < 27 m
Index letters a . gelede wagen
aa . meervoudige gelede wagen
b
met speciale bevestigingen voor middelgrote containers (pa)
c
schamelwagen
d
ingericht voor het vervoer van auto's, zonder dubbeldek
e
ingericht voor het vervoer van auto's met dubbeldek
f
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië
ff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen via de tunnel)
fff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen per treinveerboot)
g
ingericht voor containervervoer (behalve pa)
h
ingericht voor het vervoer van rollen plaatstaal met horizontale as
hh
ingericht voor het vervoer van rollen plaatstaal met verticale as
i
met huif en vaste kop- en achterschotten
ii
met metalen huif en vaste kop- en achterschotten
j
met schokdempers
k tu < 20 t .
kk 20 t ≤ tu < 25 t .
l
zonder rongen
m 9 m ≤ lu < 12 m met 2 eenheden: 18 mln ≤ lu < 22 m
mm lu < 9 m met 2 eenheden: lu <18 m
n tu > 30 t .
o . met 3 eenheden
oo . met 4 eenheden of meer
p
zonder zijschotten
r . met 2 eenheden: lu ≥ 27 m
Het voeren van de index letters „l” „p” of „r” is facultatief voor wagens die de kenmerkletters „b”, „c”, „d”, „e”, „g”, „h”, „hh”, „i” of „ii” voeren. Nummercodes moeten te allen tijde overeenkomen met de lettercodes van de wagens
Wagens uitsluitend bestemd voor containervervoer (behalve pa)
Wagens uitsluitend bestemd voor het vervoer van rollen plaatstaal, zo genaamde coils
Alleen van toepassing op wagens met een spoorbreedte van 1435 mm.


Kenmerk letter: O — GEMENGDE PLATTE WAGEN MET HOGE ZIJSCHOTTEN

Wagen kenmerken Normaal type :

met 2 of 3 assen, neerklapbare zijschotten en rongen
met 2 assen: lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t
met 3 assen: lu ≥ 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 40 t

Index letters a met 3 assen
f geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië
ff geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen via de tunnel)
fff geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen per treinveerboot)
k tu < 20 t
kk 20 t ≤ tu < 25 t
l zonder rongen
m 9 m ≤ lu < 12 m
mm lu < 9 m
n met 2 assen: tu > 30 t
met 3 assen: tu > 40 t


Kenmerk letter: R — PLATTE WAGEN OP DRAAISTELLEN

Wagen kenmerken Normaal type
met neerklapbare zijschotten en rongen
18 m ≤ lu < 22 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t
Index letters b lu ≥ 22 m
e met neerklapbare zijschotten
g ingericht voor containervervoer
h ingericht voor het vervoer van rollen plaatstaal met horizontale as
hh ingericht voor het vervoer van rollen plaatstaal met verticale as
i met huif en vaste kop- en achterschotten
j met schokdempers
k tu < 40 t
kk 40 t ≤ tu < 50 t
l zonder rongen
m 15 m ≤ lu < 18 m
mm lu < 15 m
n tu > 60 t
o met vaste kop- en achterschotten minder dan 2 m hoog
oo met vaste kop- en achterschotten van 2 m of hoger
p zonder neerklapbare kop- en achterschotten
pp met losse zijschotten
Het gebruik van kenmerkletter „g” samen met de categorieletter R is alleen mogelijk voor normale wagens met bijkomende uitrusting voor containervervoer. Wagens die uitsluitend zijn ingericht voor containervervoer moeten in de categorie S worden ingedeeld
Het gebruik van de letter „h” of „hh” samen met de categorieletter R is alleen mogelijk voor normale wagens met bijkomende uitrusting voor containervervoer. Wagens die uitsluitend zijn ingericht voor containervervoer moeten in de categorie S worden ingedeeld.
Kenmerkletters „oo” en/of „p” mogen niet worden gevoerd op wagens die kenmerkletter „i” voeren.


Kenmerk letter: S — PLATTE WAGEN OP DRAAISTELLEN

Wagen kenmerken Speciaal type:
met 4 assen: lu ≥ 18 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t
met 6 of meer assen: lu ≥ 22 m; 60 t ≤ tu ≤ 75 t
Speciaal type:
geledewagen oder meerdelige wagen
met 2 wagendelen
22 m ≤ lu < 27 m
Index letters a met 6 assen (2 draaistellen met 3 assen) .
aa met 8 of meer assen .
aaa met 4 assen (2 draaistellen met 2 assen) .
b
met speciale bevestigingen voor middelgrote containers(pa)
c
schamelwagen
d
ingericht voor het vervoer van auto's, zonder dubbeldek
e
ingericht voor het vervoer van auto's, met dubbeldek
f
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië
ff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen via de tunnel)
fff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen per treinveerboot)
g
ingericht voor containervervoer, totale laadlengte ≤ 60’ (behalve pa)
gg
ingericht voor containervervoer, totale laadlengte > 60’ (behalve pa)
h
ingericht voor het vervoer van rollen plaatstaal met horizontale as
hh
ingericht voor het vervoer van rollen plaatstaal met verticale as
i
met huif en vaste kopschotten
ii
met zware metalen huif en vaste kopschotten
j
met schokdempers
k met 4 assen: tu < 40 t
met 6 of meer assen: tu < 50 t
.
kk met 4 assen: 40 t ≤ tu < 50 t
met 6 of meer assen: 50 t ≤ tu < 60 t
.
l
zonder rongen
m met 4 assen: 15 m ≤ lu < 18 m;
met 6 of meer assen: 18 m ≤ lu < 22 m
met 2 assen: lu ≥ 27 m
mm met 4 assen: lu < 15 m
met 6 of meer assen: lu < 18 m
met 2 assen: lu < 22 m
mmm met 4 assen: lu ≥ 22 m .
n met 4 assen: tu > 60 t
met 6 of meer assen: tu > 75 t
.
o . met 3 eenheden
oo . met 4 eenheden of meer
p
zonder zijschotten
r . gelede wagen
rr . meerdelige wagen
Alleen van toepassing op wagens met een spoorbreedte van 1520 mm
Het voeren van kenmerkletters „l” of „p” is facultatief voor wagens die de letters „b”, „c”, „d”, „e”, „g”, „h”, „hh”, „i” of „ii” voeren. Nummercodes moeten te allen tijde overeenkomen met de lettercodes van de wagens
Wagens die buiten containervervoer gebruikt worden voor het vervoer van wissellaadbakken moeten gemerkt worden met de kenmerkletters „g” of „gg” en de letter „d”
Wagens uitsluitend gebruikt voor het vervoer van containers of wissellaadbakken die met grijpers of spreaders gelicht worden.
Wagens voor uitsluitend vervoer van rollen plaatstaal.
Alleen van toepassing op wagens met een spoorbreedte van 1435 mm.


Kenmerk letter: T — WAGEN MET OPENGAAND DAK

Wagen kenmerken met 2 assen: 9 m ≤ lu < 12 m; 25 t ≤ tu ≤ 30 t
met 4 assen: 15 m ≤ lu < 18 m; 50 t ≤ tu ≤ 60 t
met 6 of meer assen: 15 m ≤ lu < 18 m; 60 t ≤ tu ≤ 75 t
gelede of meervoudige wagen
met assen,
met 2 eenheden
22 m ≤ lu < 27 m
Index letters
a met 4 assen met draaistellen
aa met 6 of meer assen .
b grootvolumewagen: met 2 assen: lu ≥ 12 m met 4 of meer assen: lu ≥ 18 m ❶ ❷ met vrije hoogte deuropening > 1,90 m
c
met deuren voor en achter
d aan twee zijden tegelijk gecontroleerd zelflossende en onderlossende bulkwagen met opengaand dak ❶ ❷ ❹ gecontroleerde zelflosser met kleppen aan beide zijden en opengaand dak
dd aan twee zijden tegelijk gecontroleerd zelflossend en onderlossend ❶ ❷ ❹ gecontroleerde zelflosser met kleppen aan beide zijden en in de vloer ❸ ❹
e met vrije hoogte deuropening > 1,90 m ❶ ❷ ❹ met 3 eenheden
ee . met 4 eenheden of meer
f
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië
ff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen via de tunnel)
fff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen per treinveerboot)
g
voor graan
h
ingericht voor het vervoer van rollen plaatstaal met horizontale as
hh
ingericht voor het vervoer van rollen plaatstaal met verticale as
i
met schuifwanden
j
met schokdempers
k met 2 assen: tu < 20 t met 4 assen: tu < 40 t met 6 of meer assen: tu < 50 t .
kk met 2 assen: 20 t ≤ tu < 25 t met 4 assen: 40 t ≤ tu < 50 t met 6 of meer assen: 50 t ≤ tu < 60 t .
l aan twee zijden tegelijk zelflossend met opengaand dak ❶ ❷ ❹ aan twee zijden tegelijk zelflossende bulkwagen met opengaand dak ❸ ❹
ll aan twee zijden tegelijk zelflossend en onderlossend ❶ ❷ ❹ aan twee zijden tegelijk zelflossende en onderlossende bulkwagen ❸ ❹
m met 2 assen: lu < 9 m met 4 of meer assen: lu < 15 m met 2 eenheden: lu ≥ 27 m
mm . met 2 eenheden: lu < 22 m
n met 2 assen: tu > 30 t met 4 assen: tu > 60 t met 6 of meer assen: tu > 75 t .
o axiaal zelflossend met opengaand dak ❶ ❷ ❹ axiaal zelflossend met opengaand dak ❸ ❹
oo axiaal zelflossend en onderlossend ❶ ❷ ❹ axiaal zelflossend en onderlossend ❸ ❹
p gecontroleerd axiaal zelflossend met opengaand dak ❶ ❷ ❹ axiaal zelflossend met opengaand dak ❸ ❹
pp gecontroleerd axiaal zelflossend en onderlossend ❶ ❷ ❹ axiaal zelflossend en onderlossend ❸ ❹
r . gelede wagen
rr . meervoudige wagen
Kenmerk letter „e”:
 —  is facultatief voor wagens met kenmerkletter „b” (nummercodes moeten te allen tijde overeenkomen met de lettercodes van de wagens)
 —  mag niet gebruikt worden voor wagens die kenmerkletters „d”, „dd”, „i”, „l”, „ll”, „o”, „oo”, „p” of „pp” voeren.
Kenmerkletters „b” en „m” mogen niet gebruikt worden voor wagens die de kenmerkletters „d”, „dd”, „l”, „ll”, „o”, „oo”, „p” of „pp” voeren.
Kenmerkletters „b” mogen niet gebruikt worden voor wagens die de kenmerkletters „d”, „dd”, „l”, „ll”, „o”, „oo”, „p” of „pp” voeren.
Zelflossende wagens van in de categorie T zijn wagens met opengaand dak waarbij een ladingsopening over de gehele lengte van de bak wordt vrijgemaakt; deze wagens hebben geen platte vloer en kunnen noch aan het uiteinde noch zijdelings gekipt worden.
De losmethode van deze wagens wordt bepaald door een combinatie van de volgende eigenschappen:
De plaatsing van de loskleppen:
    —  axiaal: de kleppen bevinden zich boven het hart van het spoor
tweezijdig: de kleppen bevinden zich in de twee zijwanden naast het spoor (Deze wagens lossen:
   —  gelijktijdig, wanneer de kleppen aan beide zijden moeten worden geopend om de wagen volledig te legen,
afwisselend, wanneer de kleppen slechts aan één zijde tegelijk worden geopend om de wagen volledig te legen)
hoogliggende losopening:  de onderkant van de losopening bevindt zich op minimaal 700 mm boven de bovenkant spoorstaaf, een mobiele inrichtingen die daar doorheen kan steken niet meegerekend, waardoor het gebruik van een transportband voor het afvoeren van de goederen mogelijk is
laagliggende losopening: de onderkant van de losopening maakt het onmogelijk gebruik te maken van transportbanden voor het afvoeren van de goederen
Losmethode:
bulk: wanneer de kleppen worden geopend, kunnen deze pas weer gesloten worden wanneer de wagen leeg is
gecontroleerd: tijdens het lossen kunnen de kleppen geheel of gedeeltelijk worden gesloten.


Kenmerk letter: U — BIJZONDERE WAGENS

Wagen kenmerken Niet voorkomend in de categorieën
F, H, L, S of Z
met 2 assen: 25 t ≤ tu ≤ 30 t
met 3 assen: 25 t ≤ tu ≤ 40 t
met 4 assen: 50 t ≤ tu ≤ 60t
met 6 of meer assen: 60 t ≤ tu ≤ 75 t
gelede of meervoudige wagen,
met assen,
met 2 eenheden
22 m ≤ lu < 27 m
Index letters a met 4 assen met draaistellen
aa met 6 of meer assen .
c
lossing onder druk
d
gecontroleerde zelflosser met kleppen aan beide zijden en opengaand dak
dd
gecontroleerde zelflosser met kleppen aan beide zijden en in de vloer
e . met 3 eenheden
ee . met 4 eenheden of meer
f
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië
ff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen via de tunnel)
fff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen per treinveerboot)
g
voor graan
i uitgerust voor het vervoer van voorwerpen die het laadprofiel zouden overschrijden indien ze op wagens van het gewone type geladen zouden worden ❷ ❸ uitgerust voor vervoer van voorwerpen die het laadprofiel zouden overschrijden indien ze op wagens van het gewone type geladen zouden worden
k met 2 of 3 assen: tu < 20 t
met 4 assen: tu < 40 t
met 6 of meer assen: tu < 50 t
.
kk met 2 of 3 assen: 20 t ≤ tu < 25 t
met 4 assen: 40 t ≤ tu < 50 t
met 6 of meer assen: 50 t ≤ tu < 60 t
.
l aan twee zijden tegelijk zelflossende bulkwagen met opengaand dak aan twee zijden tegelijk zelflossende eenmalig:wagen met opengaand dak
ll aan twee zijden tegelijk zelflossende en onderlossende bulkwagen aan twee zijden tegelijk zelflossende en onderlossende bulkwagen
m . met 2 eenheden: lu ≥ 27 m
mm . met 2 eenheden: lu < 22 m
n met 2 assen: tu > 30 t
met 3 assen: tu > 40 t
met 4 assen: tu > 60 t
met 6 of meer assen: tu > 75 t
.
o axiaal zelflossend met opengaand dak axiaal zelflossend met opengaand dak
oo axiaal zelflossend en onderlossend axiaal zelflossend en onderlossend ❶ ❷
p
axiaal zelflossend met opengaand dak
pp
axiaal zelflossend en onderlossend
r . gelede wagen
rr . meervoudige wagen
Gesloten wagens die alleen geladen kunnen worden door een of meerdere laadopeningen die in het bovenste gedeelte van de bak aangebracht zijn en waarvan de totale opening kleiner is dan de lengte van de bak; deze wagens hebben geen platte vloer en kunnen noch aan het uiteinde noch zijdelings gekipt worden.
Met name:
 —  kuilwagens,
 —  wagens met centrale lossing,
 —  permanent diagonale lessenaarwagens met enkelvoudige helling.
Kenmerkletter „n” mag niet gebruikt worden voor wagens die de kenmerkletter „i” voeren.
De losmethode van deze wagens wordt bepaald door een combinatie van de volgende eigenschappen:
De plaatsing van de loskleppen:
    —  axiaal: de kleppen bevinden zich boven het hart van het spoor
tweezijdig: de kleppen bevinden zich in de twee zijwanden naast het spoor (Deze wagens lossen:
   —  gelijktijdig, wanneer de kleppen aan beide zijden moeten worden geopend om de wagen volledig te legen,
afwisselend, wanneer de kleppen slechts aan één zijde tegelijk worden geopend om de wagen volledig te legen)
hoogliggende losopening:  de onderkant van de losopening bevindt zich op minimaal 700 mm boven de bovenkant spoorstaaf, een mobiele inrichtingen die daar doorheen kan steken niet meegerekend, waardoor het gebruik van een transportband voor het afvoeren van de goederen mogelijk is
laagliggende losopening: de onderkant van de losopening maakt het onmogelijk gebruik te maken van transportbanden voor het afvoeren van de goederen
Losmethode:
bulk: wanneer de kleppen worden geopend, kunnen deze pas weer gesloten worden wanneer de wagen leeg is
gecontroleerd: tijdens het lossen kunnen de kleppen geheel of gedeeltelijk worden gesloten.


Kenmerk letter: Z — KETELWAGEN

Wagen kenmerken Met metalen mantel,
voor het vervoer van vloeistoffen of gassen
met 2 assen: 25 t ≤ lu ≤ 30 t
met 3 assen: 25 t ≤ tu ≤ 40 t
met 4 assen: 50 t ≤ tu ≤ 60 t
met 6 of meer assen: 60 t ≤ tu ≤ 75 t
Met metalen mantel,
voor het vervoer van vloeistoffen of gassen
gelede of meervoudige wagen
met assen
met 2 eenheden
22 m ≤ lu < 27 m
Index letters a met 4 assen met draaistellen
aa met 6 of meer assen .
b voor aardolieproducten .
c
met lossing onder druk
d voor levensmiddelen en chemicaliën .
e
met verwarming
f
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië
ff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen via de tunnel)
fff
geschikt voor diensten naar Groot-Brittannië (alleen per treinveerboot)
g
voor vervoer van samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen
i
met niet-metalen ketel
j
met schokdempers
k met 2 of 3 assen: tu < 20 t met 4 assen: tu < 40 t met 6 of meer assen: tu < 50 t .
kk met 2 of 3 assen: 20 t ≤ tu < 25 t met 4 assen: 40 t ≤ tu < 50 t met 6 of meer assen: 50 t ≤ tu < 60 t .
n met 2 assen: tu > 30 t met 3 assen: tu > 40 t met 4 assen tu > 60 t met 6 of meer assen: tu > 75 t .
o . met 3 eenheden
oo . met 4 eenheden of meer
p met remmershuisje .
r . gelede wagen
rr . meervoudige wagen
Alleen van toepassing op wagens met een spoorbreedte van 1 520 mm
Kenmerkletter „c” mag niet gebruikt worden voor wagens die kenmerkletter „g” voeren
DEEL 13 — CODELETTERS VOOR GETROKKEN REIZIGERSMATERIEEL

DEEL 13 wordt gepubliceerd op de website van het Bureau


Kenmerk letters met een internationale betekenis

Kenmerk Algemeen voertuigtype
A Zitrijtuig 1ste klasse
B Zitrijtuig 2de klasse
AB Zitrijtuig 1ste en 2de klasse
WL Slaaprijtuig met kenmerk letter A, B of AB afhankelijk van het type aangeboden accommodatie.
De kenmerk letters voor het Slaaprijtuig met "speciale" compartimenten worden aangevuld met index-letter "S"
WR Restauratierijtuig
R Rijtuig met restauratie-, buffet- of barafdeling
(kenmerk letter wordt gebruikt als toevoeging)
D Bagagerijtuig
DD Open, dubbeldekswagen voor autovervoer
(kenmerk letters wordt in Duitsland ook als toevoeging dubbeldeksrijtuig voor personenvervoer)
Post Post rijtuig
AS
SR
WG
Barrijtuig met dans faciliteiten
WSP Pullman rijtuig
Le Open 2-assige dubbeldekswagen voor autovervoer (is een kenmerk uit DEEL 12)
Leq Open 2-assige dubbeldekswagen voor autovervoer uitgerust met trein voedingskabel (is een kenmerk uit DEEL 12)
Laeq Open 3-assige dubbeldekswagen voor autovervoer uitgerust met trein voedingskabel (is een kenmerk uit DEEL 12)


Index letters met een internationale betekenis

Index Algemeen voertuigtype
b
h
Rijtuig aangepast voor het vervoer van gehandicapten
c Couperijtuig met in couchette converteerbare accommodatie
d
v
Voertuigtype dat is uitgerust om fietsen te vervoeren
ee
z
Voertuigtype dat is uitgerust met centrale stroomvoorziening
f Voertuigtype met bestuurderscabine
p
t
Open reizigersrijtuigen met een middengang
m Voertuig langer dan 24,5 meter
s Open reizigersrijtuigen met een middengang en bagageafdeling
Het aantal compartimenten in de vorm van een index (bijvoorbeeld: Bc9)


Kenmerk letters met een specifieke Nederlandse betekenis

Kenmerk Algemeen voertuigtype
K (oud) Keukenafdeling (kenmerk letter wordt gebruikt als toevoeging)


Index letters met een specifieke Nederlandse betekenis

Index Algemeen voertuigtype
e eindrijtuig, voorzien van een inrichting die tot doel heeft om een combinatie van rijtuigen als gesloten treinformatie (stam) te kunnen laten functioneren.
k (oud)
s (oud)
rijtuig met bestuurderscabine
v dubbeldeksreizigersrijtuig

Aanvragen van nieuwe codes worden ingediend bij de instantie die het rollendmaterieelregister bijhoudt (zoals bedoeld in Beschikking
2007/756/EG) en aan het Bureau gestuurd. Een nieuwe code mag pas worden gebruikt wanneer het Bureau deze heeft gepubliceerd.

DEEL 14 — was:lettercodes voor bijzondere voertuigen

EN 14033

Dit onderdeel maakt tegenwoordig onderdeel uit van het normblad EN 14033, Railtoepassingen - Bovenbouw - Railgebonden constructie- en onderhoudsmachines
 • EN 14033-1:2017, Deel 1: Technische eisen voor het rijden in treindienst
 • EN 14033-2:2017, Deel 2: Technische eisen voor verplaatsing en werkinzet
 • EN 14033-3:2017, Deel 3: Algemene veiligheidseisen